Support
www.sa-nguanphaneng.com
0863985506
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

พระราชบัญญติควบคุมอาคาร

bunyathon | 05-06-2555 | เปิดดู 10313 | ความคิดเห็น 0

ผู้ตรวจสอบตึกและอาคารด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ทำการตรวจสอบตึกและอาคาร เป็นการตรวจดูตามกฎเณฑ์ตั้งแต่อุปกรณ์ติดตั้งภายใน ระบบไฟฟ้า ลิฟต์ จนไปถึงระบบโครงสร้างตัวอาคาร กฎกระทรวง พ.ศ.2548 ตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวม 9 ประเภท ได้แก่

1. อาคารสูง (สูงกว่า 23 เมตรขึ้นไป)

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่อาคารมากกว่า 10000 ตารางเมตรขึ้นไป)

3. อาคารชุมนุมคน (ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป)

4. โรงมหรสพ

5. โรงแรม ที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

6. สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

7. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2000 ตารางเมตรขึ้นไป

8. อาคารโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5000 ตารางเมตรขึ้นไป

9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

ผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสภาพการใช้งานและความปลอดภัยเป็นหลัก การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การตรวจสอบใหญ่ ให้กระทาทุกระยะ 5 ปี

2. การตรวจสอบประจาปี ให้กระทาในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่เป็นประจาทุกปี

ซึ่งท่านเจ้าของอาคารข้างต้น หรือ นิติบุคคลอาคารชุด หรือ เจ้าของป้ายขนาดใหญ่ ต้องส่งรายงานการตรวจสอบที่ออกให้โดยผู้ตรวจสอบอาคารแก่เทศบาลท้องถิ่น ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม ของทุกปีตามกฎหมาย

ความคิดเห็น

วันที่: 15-07-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

สนใจติดต่อ คุณปรีชา หรือ คุณวาสนา

โทร  086-3985506, 02-8707545

Fax : 02-8707763

Email : thaibuildinginspector@hotmail.com