Support
www.sa-nguanphaneng.com
0863985506
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ทีมผู้ตรวจสอบ

วันที่: 30-04-2013

ทีมผู้ตรวจสอบอาคาร

ลำดับที่ 1

นายอานพ  หมีกุละ

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังเลขที่

ประสบการณ์ทำงาน

ที่ปรึกษาตรวจสอบอาคารและอนุรักษ์พลังงาน

วิศวกรไฟฟ้า

ภฟก. 25762

25 ปี

 

ลำดับที่ 2

ดร.จรูญ ลงสุวรรณ

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้ตรวจสอบอาคารและอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร

กรรมการสมาคม ตปอ.

30 ปี

 

ลำดับที่ 3

นายเจริญ เทพนม

ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลเลขที่

ประสบการณ์ทำงาน

วิศวกรตรวจสอบอาคารและอนุรักษ์พลังงาน

วิศวกรเครื่องกล

บ.1424/2551

ภก.27684

10 ปี

 

ลำดับที่ 4

นายกำปนาท สุทธิสุนทร

ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้ตรวจสอบอาคาร

วิศวกรโยธา

บ.0027/2550

20 ปี

 

ลำดับที่ 5

นายติณณภพ  กระจ่างสด

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลเลขที่

ประสบการณ์ทำงาน

งานออกแบบและควบคุมงานระบบเครื่องกล

ปรับอากาศ, ระบายอากาศ, สุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย

วิศวกรเครื่องกล

สก.3520

15 ปี

 

ลำดับที่ 6

นายมานะ ใจเกลี้ยง

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลเลขที่

ประสบการณ์ทำงาน

งานออกแบบและควบคุมงานระบบเครื่องกล

ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิศวกรเครื่องกล

ภก.19315

15 ปี

 

สนใจติดต่อ คุณปรีชา หรือ คุณวาสนา

โทร  086-3985506, 02-8707545

Fax : 02-8707763

Email : thaibuildinginspector@hotmail.com